Следете нè на:

EADU

Меѓународен проект Erasmus+

Во нашето училиште од 30.01.2020 до 03.02.2020 година се одржа четвртата средба од проектот “Енергијата и секојдневната употреба” од програмата Erasmus+, беше одржана преку поттемата ”Како да се справиме со најголемите проблеми во животната средина”.
Гости ни беа професори и ученици од земјите партнери во проектот Турција, Италија, Данска и Летонија.

Во прилог на постот се наоѓа целиот извештај за секојдневните активности на проектот:

„Заштитата на животната средина е клучна тема во денешно време. Сепак, оваа тема не се решава често на училиште на воодушевувачки начин, така што учениците не се многу заинтересирани за тоа и не се свесни за неговата релевантност и влијанието врз нивните сопствени животи. Според академските резултати, добро познатите еколошки кампањи како „Чистење на светот“ или средба со експерти не даваат вистински резултати.

Сите се согласивме дека екологијата со истакнување на обновливата енергија мора да се реши на впечатлив и иновативен начин благодарение на формата на меѓународното партнерство преку кое студентите од различни земји ќе можат да ја реализираат релевантноста на ова прашање насекаде. Впрочем, дури и ако сите доаѓаме од различни земји, со свои култури и позадини, сите живееме на иста планета и ако имаме право да дишеме свеж воздух, да јадеме здрава, еколошка храна, да пиеме кристална вода и цениме зачудувачки див свет, ние исто така сме должни да дејствуваме веднаш за себе и за идните генерации. Водењето еколошки животен стил дури и од рана возраст ќе се сфати не како задолжителен, туку како намерен, неопходен и свесен режим. Сите овие аспекти ќе им бидат прикажани на нашите ученици за да станат одговорни возрасни луѓе.

Остварена беше најавената посета на Општина Прилеп и прием и обраќање од страна на градоначалникот Илија Јованоски кој говореше за напорите на општината да го намали загадувањето и да ја зголеми енергетската ефикасност посебно во градинките и училиштата. Од страна на Советникот за животна средина Цветанка Николоска имаше интерактивна презентација поврзана со поттемата Ц4, потоа беше претставено промотивното видео на Општина Прилеп со сите карактеристики и занимливости на градот и околината, подоцна беше остварена посета на Пречистителната Станица за отпадни води, каде од страна на стручниот тим беше објаснета методологијата и начинот на работа на станицата.

Наредниот ден започна со официјален пречек во нашето училиште каде се одржа мал музички перфоманс од учениците каде се славеше Европската култура и заедништво но, и македонскиот фолклор. Учениците од Турција имаа перформанс на нивниот фолклор.
Учениците ги претставија истражувањата кои ги направиле за најголемите проблеми во животната средина секој за својата земја. После презентациите делегациите ги посетија часовите по македонски јазик и ликовно образование кај прво и третоодделенците, интересирајќи се за методите и техниките на настава кои се користат. Учениците имаа прилика да дознаат нешто повеќе за државите од кои доаѓаат делегациите преку прашања и отворен разговор.
Учениците продолжија со игри за запознавање меѓу нив и потоа во мешани групи го изработуваа заедничкиот продукт кој треба да послужи за изработка на е книга.

Во рамките на посетата беше посетена Хидроелектичната центала “Тиквеш” оддалечена околу 50 км од Прилеп. Оваа хидроцентрала се наоѓа на најголемото вештачко езеро “Тиквеш”, долго 22 km изградена во периодот од 1965-68 год. Централата има четири генератори секој со моќност од 30 MW или заедно 120 MW и претставува најголем произведувач на струја од ваков тип кај нас. Патувањето продолжи кон главниот град Скопје.
Во текот на посетата на главниот град делегациите го посетија Меморијалниот музеј посветен на хуманитарката Мајка Тереза која е родена во Скопје и можеа да видат занимливости од нејзиниот живот. Во центарот на градот беа посетени споменици на истакнати историски личности.

Како места од интерес на проектот беа посетени Битола град во кој живеел и Кемал Ататурк основач на модерна Турција. Беше посетен и музејот посветен на неговиот живот и дело, градот Охрид и Охридското Езеро. Градот Охрид е уште наречен “ Македонски Ерусалем”, затоа што во него има голем број на цркви(околу 365 – по една црква за секој ден) и претставува центар на словенската писменост и култура.
Последниот ден од средбата продолжија активностите во училиштето според предвидената агенда.
Учениците извршија презентација на заедничкиот продукт кој заеднички го создадоа како решение за најголемите еколошки проблеми. Потоа секој од учениците даде повратна информација за неговата посета во Прилеп и учеството во проектот (ќе биде направено кратко видео од нивните одговори).
Во спортската сала на училиштето учениците играа фудбал и кошарка, а се придружија и дел од наставниците“.

На состанокот беа донесени следниве заклучоци:
• Наредната средба во Латвиа ќе се одржи од 19-25 ти април оваа година;
• Македонскиот тим ќе направи кратка анкета за завршената мобилност во Прилеп;
• Турската делегација ќе ги прибере сите информации од делегациите кои се однесуваат на поттемата и ќе издаде е книга предвидена во проектот;
• Да се надогради фејсбук страната на проектот новите активности кои беа остварени;

Energy and daily usage

The fourth meeting of Erasmus + Project “Energy and daily usage” was held in our schoo from 30.01.to 03.02.2020 through the subtopic “ How to cope with the most serious environmental threating problems?”

The safeguarding of the environment is a crucial topic nowadays. Yet, this topic isn’t often dealt with at school in an enthralling way, so students are not really interested in it and are not conscious of its relevance and of the impact on their own lives. According to academic results well-known ecological campaigns such as “Cleaning the world” or meeting with experts do not really give appropriate results. We all have agreed that ecology with the highlighting on renewable energy must be tackled in an striking and innovative way thanks to the form of the international partnership through which students from different countries will be able to realize the relevance of the issue everywhere. As a matter of fact, even if we all come from different countries, with our own cultures and backgrounds ,we all live on the same planet and if we have the right to breathe fresh air, eat healthy, ecological food, drink crystal water and appreciate astonishing wildlife we have also the duty to act immediately for ourselves and for future generations.

 Leading an ecological lifestyle even from an early age will be figured out not as a compulsory must, but as a deliberate, necessary and conscious regime. All these facets will be shown to our students to make them become responsible grown-up people. The official visit of Municipality of Prilep and reception was accomplished and the mayor Ilija Jovanoski held a speech about the efforts the municipality to reduce the pollution and to increase the energetic efficiency especially in the kindergartens and schools. The Counselor of The Environment Cvetanka Nikoloska held an interactive presentation about the sub-subject C4, the promotional video of the Municipality of Prilep was introduces afterwards with all the characteristics and recreations of the city and its surroundings.

The same day a visit to the Waste water treatment plant was realized, where the methodology and the way of functioning of the plant was explained to the students by the engineering team of the plant. Afterwards, we had a sightseeing through the center of Prilep and its cultural memorials with special attention to “The Memorial Museum 11th October” in which the memories about the historical past of the city through the past few centuries are held. The day ended with a dinner at a traditional restaurant. The next day started with an official reception in our school where a small musical performance by the students took place where the European culture and community and also Macedonian folklore was held. The Turkish students presented their folklore.

            The students presented the research they have done on the major environmental issues each for their own country. After the presentations, the delegations visited Macedonian language and art education classes for first and third graders and were interested in the methods and techniques that were used. The students had a chance to learn more about the countries where the delegations came from through questions and conversation.

            The students continued to play meeting games and later on in mixed groups made a common project which will be used to make an e-book.

The next day started with a trip to the Hydroelectrical plant “Tikvesh” 50km away from Prilep. This plant is stationed in the biggest artificial lake “Tikvesh”, 22km long, built in the period between 1965-1968. The plant has four generators with 30MW or overall power 120MW and it’s the biggest supplier of electricity of this kind in our country. The trip continued to the capital city Skopje.

            During the visit of the capital, the delegations visited the Memorial Museum of Mother Theresa who was born in Skopje and saw some interesting things about her life.

            In the center of the city the memorials of many great historical people were visited

We started the journey again. The first stop was the city of Bitola, city near the border with Greece, in which Kemal Ataturk lived, the founder of modern Turkey. The museum dedicated to his life and work was visited.

            The next stop was the city of Ohrid and the Lake of Ohrid. The city of Ohrid is also known as the “Macedonian Jerusalem” because of the huge number of churches (about 365 – one church a day) and represents the center of the Slavic culture and writing. 

The last day of the meeting the activities continued under the planned agenda. The students held a presentation of their group project which they made as a solution to the biggest environment problems.

Later each student gave his own feedback about the visit of Prilep and enrolment in the project. (a short video will be made with their answers).

            The students played football and basketball in the school hall, to which some of the teachers joined.

            At the meeting, these conclusions were made:

  • The next meeting will be held in Latvia from 19th-25th of April this year;
  • The Macedonian team will make a short interview about the finished mobility in Prilep;
  • The Macedonian team will make a short survey about finished mobility;
  • The Turkish delegation will collect all the information from the delegations which are addressed to the sub-subject and will provide an e-book associated within the project;

To upgrade the Facebook page with the latest and newest activities that were finished.

Платени реклами

Не пропуштајте!

Платени реклами

СЛЕДЕТЕ НÈ НА Facebook

Повеќе од EADU