Воннаставни активности Ученички натпревари

Заради поголемо активирање на учениците при ангажирањето и усвојувањето на воспитно-образовните задачи , училиштето ги поттикнува учениците на натпреварувања  како мотив за борбата за здобивање на знаење. Со учениците се соработува заради развивање на желбата кај нив за сопствено манифестирање. Наставниците континуирано влијаат на стимулирање на ученичкото презентирање низ разни форми во училиштето и надвор од него.Училиштето ги подржува натпреварувањата низ наставно-воспитниот процес меѓу учениците во самата паралелка , меѓу паралелките, одделенијата и пошироко. Се организираат натпреватувања по поедини поводи(одбележување на значајни датуми и сл.). Учениците се вклучуваат во натпреварувања организирани од училиштето , други училишта или соодветни установи , друштва и сл.(конкурски , смотри и сл.). Со учениците систематски се работи заради постигнување успешни резултати во натпреварувањата организирани од Бирото за развој на образованието.

Филтер по Наслови      Прикажи #  
# Наслов на артиклот
1 Успеси на наши ученици
2 Успеси на наши ученици
3 Тата-мата за француски
4 Успеси на наши ученици
5 Врвни резултати на државните натпревари по информатика
6 Успеси на наши ученици
7 Државен натпревар по Физика - I место ,Државен натпревар по англиски јазик-II место
8 Успеси на наши ученици