Воннаставни активности Ученички екскурзии

Посети и екскурзии

Посети и екскурзии од забавно-рекреативен и едукативен карактер.Редовно ги користиме условите од локалната средина, а често посетуваме и места надвор од нашата општина. Учиме и се дружиме !

Повеќе...

Ученички екскурзии

Во оваа година се планираат екскурзии од наставен карактер , екскурзии од општо воспитно - образовен карактер , комбинирани ученички екскурзии за забава и рекреација.

Повеќе...