Соработка со локалната средина Родители Проект “Зедничка грижа за правилно насочување на учениците“

Проект “Зедничка грижа за правилно насочување на учениците“

1

Родителот е наставник - Предавање кое се одржа на 08.11.2016 година за учениците од 7 одделение. Предавањето беше на тема „Деформации на рбетниот столб кај адолесцентите“. Благодарност до Д-р Борче Јовчески - специјалист ортопед.

2

3