Соработка со локалната средина Родители Проект "Зедничка грижа за правилно насочување на учениците"

Проект "Зедничка грижа за правилно насочување на учениците"

3

Родителот е наставник, предавање на тема: Исхраната во периодот на пубертет и адолесценција во VIII одделение. Благодарност до родителот Верица Петреска - доктор по општа медицина.

1

2