Во оваа секција членуваат ученици кои имаат желба практично да се запознаат со значењето на медиумите , начините на информирање , пренесување на информации , видови новинарски текстови... Тие како новинари се запознати со сите случувања во нашето училиште.Тие се најангажирани кога излегува училишниот весник. Весникот излегува еднаш годишно за време на нашиот патрон празник. Сета содржина во весникот е приредена од членовите на оваа секција заедно со одговорната наставничка Катерина Тодоровска.Но, да не ги заборавиме и другите наставници кои што помогнаа.