НОВОСТИ Новости Продолжен престој

Продолжен престој

IMG 0845Реализирана е креативна работилница со учениците во продолжениот престој под наслов „Што ни донесе есента". Во работилницата најдоа примена техниките од ЈП и Математика со размислување(асоцијација, наставникот чита на глас, менторски текст, описен јазик, сложувалка, добројување). Учениците од I и III одд. од продолжениот престој решаваа задачи, опишуваа, интерактивно пишуваа. На тој начин ликовно и говорно се изразуваа за годишното време Есен. Активностите беа прилагодени спрема возраста, исто така и формите на работа предходно беа осмислени(индивидуална, групна). Секоја група од ученици беше водена од наставник или претставник на стручната служба.