НАСТАВА Дополнителна настава Дополнителна настава

Дополнителна настава

За учениците кои имаат  тешкотии во учењето по одделни наставни предмети се организира дополнителна настава која се изведува во наставната година , а по потреба и по завршувањето на наставата , како продолжителна настава.

На овие часови се користи дидактички материјал со кој им се олеснува на учениците да ги стекнат основните знаења по поедини предмети.

Дополнителна настава Дополнителна настава Дополнителна настава