Додатна настава

април 13, 2013 Напишал admin

За учениците кои што во текот на задолжителната настава и низ другите видови на воспитно – образовната дејност покажуваат зголемен интерес и склоност за одделни наставни предмети и поседуваат потенцијални способности за стекнување на продлабочени знаења од односната наставна дисциплина се организира додатна настава.

Коментари