Автор: admin

април 13, 2013 0

Дополнителна настава

By admin

За учениците кои имаат  тешкотии во учењето по одделни наставни предмети се организира дополнителна настава која се изведува во наставната…

април 13, 2013 0

Додатна настава

By admin

За учениците кои што во текот на задолжителната настава и низ другите видови на воспитно – образовната дејност покажуваат зголемен…

април 13, 2013 0

Ученички екскурзии

By admin

Во оваа година се планираат екскурзии од наставен карактер , екскурзии од општо воспитно – образовен карактер , комбинирани ученички…